Կարգավորում

Օրենքներ

Օրենքներ

ՀՀ Սահմանադրություն

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք

«Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք

«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք

«Ֆինանսական հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք

«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների,ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենք

«Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիտումները և բողոքները քննարկելու մասին» ՀՀ օրենք

«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք

Իրավական ակտեր

ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 13: «Վարկային կազմակերպությունների գրանցման և լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների հաշվառման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման կարգի, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգի, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջների մասին»

ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 14: «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորման , վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվների մասին»

ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 15: «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունների, դրանց ներկայացման ու հրապարակման մասին»

ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 21: «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպություններում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունների մասին»

ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 8/03: «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակում»

ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 8/04: «Հաճախորդների բողոքրպահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ»

ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի հաճախորդների վարկունակության տեղեկատվական համակարգի վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրում ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգը